محتوای متن 2در این میان برخی شرکت ها خود را مقید به رعایت ضوابط و مقررات کرده و تمام تلاش خود را در رضایت مشتریان بکار می برند و برخی نیز بدنبال سودجویی و سوء استفاده از حسن نیت مشتریان برای ارایه این خدمات هستند.

بی شک کسی منکر یا مانع منفعت و سود شرکت های خدماتی نیست اما باید این سودها منطقی و بر اساس رعایت ضوابط و بدون اجحاف در حق مشتری و خدمت گیرندگان باشد تا هم خدمت صادقانه صورت گیرد و هم افراد از این بخش ها رضایت داشته باشند.

این روزها آب رفتن شارژ تلفن های همراه مشکلی است که گریبان برخی از مشترکان خطوط همراه اعتباری را گرفته و موجب شده تا در کوتاهترین زمان شارژهای آنها غیب شود و همین امر اطمینان آنها را به عملکرد اپراتورهای همراه کم کرده است.

برخی از این افراد بخاطر اینکه شارژ تلفن شان کسر نشود از این خطوط استفاده نکرده ولی پس از چند ماه متوجه قطع تلفن خود از سوی اپراتورها بخاطر استفاده نکردن می شوند که این مشکلی به مشکلاتشان اضافه می کند