بیمه شخص ثالث

بهترین بیمه شخص ثالث براساس آمار

بیمه شخص ثالث جز واجب ترین بیمه هایی هست که هر فرد صاحب خودرو الزام به داشتن این بیمه دارد. این نوع بیمه در واقع نوعی بیمه مسئولیت است با این مفهوم که هرکس باعث ضرر ...
کد: 634
متن کامل
برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: دانلود