عوارض پارک حاشیه ای

عوارض پارک حاشیه ای در وب سایت ایزی پی

در حال حاضر و با از کار افتادن اغلب پارکومترها در معابر تهران، اخذ عوارض پارک حاشیه ای با ساختار جدیدی به مرحله اجرا درآمده است.در همین راستا و در جهت اجرای پارک حاشیه هوشمند ...
کد: 950
متن کامل
برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید: دانلود